۱۳۹۷/۸/۵

۷۹ درصد مردم معتقدند رواج صفات اخلاقی منفی در آینده بیشتر خواهد شد

موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، با فاصله دوازده سال از موج دوم، در دفتر طرح‌های ملی وزارت ارشاد اجرا شده است. پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، در سه موج و به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۲و ۱۳۹۴ انجام شده‌ است و اطلاعات مهمی را در مورد تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران ارائه می‌کند.

در این طرح، موضوعات متعددی مانند ارزش‌های بنیادین، ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی، رضایت‌مندی از موضوعات مختلف، رفتارهای دینی و ترجیحات ایدئولوژیک، گروه‌های مرجع و ... مورد سنجش قرار گرفته‌اند. جامعه آماری این طرح، مجموع افراد بالای ۱۵ سال خانوارهای شهری و روستایی ساکن در ۳۱ استان کشور در زمان اجرای طرح و حجم کل نمونه در کل کشور برابر با ۱۴۹۰۶ نفر بوده است.

یکی از بخش‌های قابل توجه این گزارش، بررسی نگرش مردم نسبت به حال و آینده است. این موضوع در پنج بعد کلی، از جمله وضعیت دینداری، وضعیت سیاسی، وضعیت اجتماعی و جرایم، وضعیت اخلاقی و وضعیت اقتصادی مردم سنجیده می‌شود. در این پیمایش، ارزیابی پاسخگو از وضعیت فعلی نسبت به پنج سال قبل و سپس پیش‌بینی او نسبت به پنج سال آینده مورد پرسش قرار گرفته است.

نتایج آخرین موج این پژوهش حاکی از آن است که ۶۶.۲% مردم معتقدند دینداری نسبت به پنج سال قبل کمتر شده است. ۶۴.۸ درصد نیز پیش‌بینی کرده‌اند در پنج سال آینده دینداری کمتر خواهد شد. در این مورد گروه سالمندان ارزیابی‌های خوش‌بینانه‌تری نسبت به وضعیت دینداری داشته‌اند.

نسبت به پنج سال قبل، مردم مذهبی‌تر شده‌اند یا غیرمذهبی‌تر؟

  سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۹۴
مذهبی‌تر ۱۶.۵% ۹.۷%
غیرمذهبی‌تر ۶۹.۹% ۶۶.۲%

در پنج سال آینده، مردم مذهبی‌تر می‌شوند یا غیرمذهبی‌تر؟

  سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۹۴
مذهبی‌تر ۱۲.۸% ۱۰.۲%
غیرمذهبی‌تر ۷۳.۷% ۶۴.۸%

در مورد وضعیت سیاسی، ۴۶.۴% مردم معتقدند وضعیت نسبت به پنج سال قبل بهتر شده و در آینده نیز بهتر خواهد شد. در مقابل ۲۲.۲% درصد وضعیت را نسبت به پنج سال قبل بدتر ارزیابی می‌کنند و پیش‌بینی می‌کنند در آینده نیز بدتر خواهد شد. ۳۱.۴ درصد نیز معتقدند وضعیت سیاسی کشور در پنج سال فرقی نکرده و در آینده نیز فرقی نخواهد کرد. در مجموع می‌توان گفت مردم نسبت به ۱۲ سال گذشته وضعیت سیاسی حال و آینده را بهتر ارزیابی می‌کنند.

ارزیابی اوضاع سیاسی کشور نسبت به پنج سال قبل

  سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۹۴
بدتر شده است ۳۹% ۲۲.۲%
بهتر شده است ۴۱.۹% ۴۶.۴%

پیش‌بینی اوضاع سیاسی کشور در پنج سال آینده

  سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۹۴
بدتر خواهد شد ۴۴.۴% ۲۲.۲%
بهتر خواهد شد ۳۶.۶% ۴۶.۴%

۷۹.۴% مردم ایران معتقدند در پنج سال آینده رواج صفات اخلاقی منفی بیشتر خواهد شد و ۷۱% عقیده دارند رواج صفات اخلاقی مثبت در میان مردم کمتر خواهد شد. در مقابل تنها ۹.۴% معتقدند که صفات منفی در آینده کمتر شده و ۱۳.۵ درصد معتقدند رواج صفات اخلاقی مثبت بیشتر خواهد شد.

رواج صفات اخلاقی در پنج سال آینده

    سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۹۴
صفات اخلاقی مثبت بیشتر خواهد شد ۱۵.۷% ۱۳.۵%
کمتر خواهد شد ۸۷.۳% ۷۱%
صفات اخلاقی منفی بیشتر خواهد شد ۸۷.۴% ۷۹.۴%
کمتر خواهد شد   ۹.۴%

۷۶.۳% مردم معتقدند فاصله ثروتمندان و فقیران در ۵ سال گذشته افزایش یافته است و ۷۶% پیش‌بینی می‌کنند این نابرابری در ۵ سال آینده افزایش خواهد یافت. در موج دوم این پژوهش ملی، در سال ۸۲ نیز ۸۷.۹% مردم معتقد بوده‌اند فاصله ثروتمندان و فقیران در پنج سال گذشته بیشتر شده است و ۸۶.۸ درصد پیش‌بینی کرده‌اند که در پنج سال آینده این شکاف بیشتر خواهد شد.

نابرابری و فاصله میان ثروتمندان و فقیران

  سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۹۴
در پنج سال گذشته بیشتر شده است ۸۷.۹% ۷۶.۳%
در پنج سال آینده بیشتر خواه شد ۸۶.۸% ۷۶%

 


منبع: یافته‌های پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان


برچسب‌ها:

|