۱۴۰۰/۷/۲۵

سهم بودجه نظامی کشور ها از GDP

https://keyou.ir/contents/article_141/mili3.jpg
سهم بودجه نظامی کشورها از GDP

بر اساس اطلاعات منتشر شده در بانک دادههای جهانی، در طی دو دهه گذشته سهم بودجه نظامی کشور آذربایجان از تولید ناخالص داخلی(gdp) بیش از دو برابر شده است.

 بزرگتر بودن سهم بودجه نظامی یک کشور از gdp لزوما به معنی بزرگتر بودن عدد بودجه نیست. بلکه نشان میدهد هر کشور چه میزان از توجه خود را صرف امور نظامی کرده است.