۱۴۰۰/۷/۲۵

سرانه تعداد دندانپزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر

سرانه تعداد دندانپزشک به ازای هر ده هزار نفر

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان نظام پزشکی کشور، در حال حاضر حدود ۴۱ هزار دندانپزشک در کل کشور، عضو سازمان نظام پزشکی میباشند.

 تطبیق این داده ها بر آخرین سرشماری جمعیت استانهای کشور در سال ۹۵ نشان میدهد در استان تهران به ازای هر ۱۰هزار نفر جمعیت، ۱۱.۱ دندانپزشک وجود دارد. در حالی که در استان سیستان و بلوچستان به ازای هر ده هزار نفر از جمعیت این استان، تنها ۱.۷ دندانپزشک وجود دارد.

باید توجه داشت که آمار رسمی سازمان نظام پزشکی نشان نمیدهد چه تعداد از اعضای این سازمان در حال حاضر فعال بوده و یا در کشور حضور دارند

https://keyou.ir/contents/article_140/dentist2.jpg