۱۴۰۰/۷/۲۵

مقایسه نرخ مرگ و میر سال ۱۴۰۰ با سال قبل از کرونا

مقایسه نرخ مرگ و میر سال ۱۴۰۰ با سال قبل از کرونا

اطلاعات منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد در برخی از ایام سال۱۴۰۰، نسبت به زمان مشابه آن در سال ۹۸(پیش از ورود کرونا به کشور) میزان مرگ و میر، افزایش قابل توجهی داشته است.
این در حالی است که آمار رسمی ستاد کرونا نشانمیدهد کمتر از نیمی از این تفاوت، به عنوان نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا ثبت شدهاست.

بر این اساس میتوان گفت میزان تلفات ناشی از کرونا به احتمال زیاد بسیار بیشتر از آمار رسمی و در برخی ایام، نزدیک به دوبرابر بوده است.