۱۴۰۰/۴/۶

مقایسه نرخ محرومیت و میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری

بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران در اسفند ۱۳۹۱، تعداد ۵۶۴ بخش محروم در ۳۱ استان کشور شناسایی و معرفی شده‌اند. تعیین نسبت بخش‌های محروم در هر استان به کل بخش‌ها نشان می‌دهد سه استان تهران، قم و البرز فاقد بخش محروم می‌باشند و در مقابل کلیه بخش‌های استان سیستان و بلوچستان محروم محسوب می‌شوند. اطلس مناطق محروم کشور به وضوح وضعیت توسعه نامتوازن و تمرکزگرایی در کشور را نشان می‌دهد.متاسفانه تاکنون اطلاعات جدیدتری از وضعیت این شاخص ارائه نشده است. 

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی صاحب‌نظران، فرضیه‌های مختلفی درباره علت مشارکت پایین مطرح شده است. مقایسه میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و نرخ محرومیت در استان‌های کشور نشان می‌دهد، بر اغلب مناطقی که نسبت بخش‌های محروم و توسعه نیافته زیاد گزارش شده است، نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بالا است. اما در استان کردستان علی رغم بالا بودن نسبت بخش‌های محروم، میزان مشارکت نیز کمتر از ۴۰ درصد گزارش شده است که پس از استان تهران کمترین نرخ مشارکت را نشان می‌دهد.

در مقابل در برخی استان‌هایی که نسبت بخش‌های محروم به کل بخش‌ها در حد متوسطی گزارش شده است، نرخ مشارکت در بازه کمتر از ۵۰درصد تا بیش از ۶۰ درصد گزارش شده است. لذا می‌توان لزوما ارتباط معناداری بین سطح محرومیت و برخورداری و نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد و لازم است پژوهش‌های اجتماعی و سیاسی، نقش سایر عوامل مداخله‌گر در این موضوع را شناسایی کنند.