۱۴۰۰/۳/۱

نرخ رشد اقتصادی در ۴۰ سال اخیر

 

فراز و فرود رشد اقتصادی در ۴۰ سال اخیر نشان می‌دهد، چهار دولت رشد اقتصادی منفی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. 

کمترین رشد اقتصادی مربوط به سال‌های جنگ، و بیشترین نرخ رشد اقتصادی در دولت سازندگی ثبت شده است.